Torrent clients peer_id’s

		assertDecode("Ares 2.0.5.3", "-AG2053-Em6o1EmvwLtD");
		assertDecode("Ares 1.6.7.0", "-AR1670-3Ql6wM3hgtCc");
		assertDecode("Artemis 2.5.2.0", "-AT2520-vEEt0wO6v0cr");
		assertDecode("Azureus 2.2.0.0", "-AZ2200-6wfG2wk6wWLc");
		assertDecode("BT Next Evolution 1.0.9", "-NE1090002IKyMn4g7Ko");
		assertDecode("BitRocket 0.3(32)", "-BR0332-!XVceSn(*KIl");
		assertDecode("Mainline 6.0 Beta", "2D555436 3030422D A78DC290 C3F7BDE0 15EC3CC7");
		assertDecode("FlashGet 1.80", "2D464730 31383075 F8005782 1359D64B B3DFD265");
		assertDecode("GetRight 6.3", "-GR6300-13s3iFKmbArc");
		assertDecode("Halite 0.2.9", "-HL0290-xUO*9ugvENUE");
		assertDecode("KTorrent 1.1 RC1", "-KT11R1-693649213030");
		assertDecode("KTorrent 3.0", "2D4B543330302D006A7139727958377731756A4B");
		assertDecode("libTorrent (Rakshasa) 0.11.2 / rTorrent*", "2D6C74304232302D0D739B93E6BE21FEBB557B20");
		assertDecode("libtorrent (Rasterbar) 0.13.0", "-LT0D00-eZ0PwaDDr-~v"); // The latest version at time of writing is v0.12, but I'll assume this is valid.
		assertDecode("linkage 0.1.4", "-LK0140-ATIV~nbEQAMr");
		assertDecode("LimeWire", "2D4C57303030312D31E0B3A0B46F7D4E954F4103");
		assertDecode("Lphant 3.02", "2D4C5030 3330322D 00383336 35363935 37373030");
		assertDecode("Shareaza 2.1.3.2", "2D535A323133322D000000000000000000000000");
		assertDecode("SymTorrent 1.17", "-ST0117-01234567890!");
		assertDecode("Transmission 0.6", "-TR0006-01234567890!");
		assertDecode("Transmission 0.72 (Dev)", "-TR072Z-zihst5yvg22f");
		assertDecode("Transmission 0.72", "-TR0072-8vd6hrmp04an");
		assertDecode("TuoTu 2.1.0", "-TT210w-dq!nWf~Qcext");
		assertDecode("\u00B5Torrent 1.7.0 Beta", "2D555431 3730422D 92844644 1DB0A094 A01C01E5");
		assertDecode("\u54c7\u560E (Vagaa) 2.6.4.4", "2D5647323634342D4FD62CDA69E235717E3BB94B");
		//assertDecode("Wyzo 0.3.0.0", "-WY0300-6huHF5Pr7Vde");
		assertDecode("FireTorrent 0.3.0.0", "-WY0300-6huHF5Pr7Vde");
		assertDecode("CacheLogic 25.1-26", "-PC251Q-6huHF5Pr7Vde");
		assertDecode("KGet 2.4.5.0", "-KG2450-BDEw8OM14Hk6");
		
		
		System.out.println();

		// Shadow style clients.
		System.out.println("Testing Shadow style clients...");
		assertDecode("ABC", "A--------YMyoBPXYy2L"); // Seen this quite a bit - not sure that it is ABC, but I guess we should default to that...
		assertDecode("ABC 2.6.9", "413236392D2D2D2D345077199FAEC4A673BECA01");
		assertDecode("ABC 3.1", "A310--001v5Gysr4NxNK");
		assertDecode("BitTornado 0.3.12", "T03C-----6tYolxhVUFS");
		assertDecode("BitTornado 0.3.18", "T03I--008gY6iB6Aq27C");
		assertDecode("BitTornado 0.3.9", "T0390----5uL5NvjBe2z");
		assertDecode("Tribler 1", "R100--003hR6s07XWcov"); // Seen recently - is this really Tribler?
		assertDecode("Tribler 3.7", "R37---003uApHy851-Pq");
		System.out.println();

		// Simple substring style clients.
		System.out.println("Testing simple substring clients...");
		assertDecode("Azureus 1", "417A7572 65757300 00000000 000000A0 76F0AEF7");
		assertDecode("Azureus 2.0.3.2", "2D2D2D2D2D417A757265757354694E7A2A6454A7");
		assertDecode("G3 Torrent", "2D473341 6E6F6E79 6D6F7573 70E8D9CB 30250AD4");
		assertDecode("Hurricane Electric", "6172636C696768742E68652EA5860C157A5ADC35");
		assertDecode("Pando", "Pando-6B511B691CAC2E"); // Seen recently, have they changed peer ID format?
		assertDecode("\u00B5Torrent 1.7.0 RC", "2D55543137302D00AF8BC5ACCC4631481EB3EB60");
		System.out.println();
		
		// Version substring style clients.
		System.out.println("Testing versioned substring clients...");
		assertDecode("Bitlet 0.1", "4269744C657430319AEA4E02A09E318D70CCF47D");
		assertDecode("BitsOnWheels", "-BOWP05-EPICNZOGQPHP"); // Seen in the wild - no idea what version that's meant to be - a pre-release?
		assertDecode("Burst! 1.1.3", "Mbrst1-1-32e3c394b43");
		assertDecode("Opera (Build 7685)", "OP7685f2c1495b1680bf");
		assertDecode("Opera (Build 10063)", "O100634008270e29150a");
		assertDecode("Rufus 0.6.9", "00455253 416E6F6E 796D6F75 7382BE42 75024AE3");
		assertDecode("BitTorrent DNA 1.0", "444E413031303030DD01C9B2DA689E6E02803E91");
		assertDecode("BTuga Revolution 2.1", "BTM21abcdefghijklmno");
		assertDecode("AllPeers 0.70rc30", "4150302E3730726333302D3E3EB87B31F241DBFE"); // AP0.70rc30->>-{1-A--]"
		assertDecode("External Webseed", "45787420EC7CC30033D7801FEEB713FBB0557AC4");
		assertDecode("QVOD (Build 0054)", "QVOD00541234567890AB"); // Based on description on wiki.theory.org.
		assertDecode("Top-BT 1.0.0", "TB100----abcdefghijk");
		System.out.println();
		
		// BitComet/Lord/Spirit
		System.out.println("Testing BitComet/Lord/Spirit clients...");
		assertDecode("BitComet 0.56", "6578626300387A4463102D6E9AD6723B339F35A9");
		assertDecode("BitLord 0.56", "6578626300384C4F52443200048ECED57BD71028");
		assertDecode("BitSpirit? (" + BAD_PEER_ID + ")", "4D342D302D322D2D6898D9D0CAF25E4555445030");
		assertDecode("BitSpirit v2", "000242539B7ED3E058A8384AA748485454504254");
		assertDecode("BitSpirit v3", "00034253 07248896 44C59530 8A5FF2CA 55445030");
		System.out.println();

		// Mainline style clients.
		System.out.println("Testing new mainline style clients...");
		assertDecode("Mainline 5.0.7", "M5-0-7--9aa757efd5be");
		assertDecode("Amazon AWS S3", "S3-1-0-0--0123456789"); // Not currently decoded as mainline style...
		System.out.println();
		
		// Various specialised clients.
		System.out.println("Testing various specialised clients...");
		assertDecode("Mainline", "0000000000000000000000004C53441933104277");
		assertDecode(UNKNOWN + " [" + FAKE + ": ZipTorrent 1.6.0.0]", "-ZT1600-bLAdeY9rdjbe");
		
		assertDecode("Tixati 1.37", "TIX0137-i6i6f0i5d5b7");
		assertDecode("folx 0.9", "2D464C3039C6F22D5F436863327A6D792E283867");
		
		
		System.out.println();
		
		// Unknown clients - may be random bytes.
		System.out.println("Testing unknown (random byte?) clients...");
		assertDecode(UNKNOWN + " [--------1}-/---A---<]", "0000000000000000317DA32F831FF041A515FE3C");
		assertDecode(UNKNOWN + " [------- --  ------@(]", "000000DF05020020100020200008000000004028");
		assertDecode(UNKNOWN + " [-----------D-y-I--aO]", "0000000000000000F106CE44F179A2498FAC614F");
		assertDecode(UNKNOWN + " [--c--_-5-\\----t-#---]", "E7F163BB0E5FCD35005C09A11BC274C42385A1A0");
		System.out.println();
		
		// Unknown AZ style clients.
		System.out.println("Testing unknown AZ style clients...");
		String unknown_az;
		unknown_az = MessageText.getString("PeerSocket.unknown_az_style", new String[]{"BD", "0.3.0.0"});
		assertDecode(unknown_az, "-BD0300-1SGiRZ8uWpWH");
		unknown_az = MessageText.getString("PeerSocket.unknown_az_style", new String[]{"wF", "2.2.0.0"});
		assertDecode(unknown_az, "2D7746323230302D9DFF296B56AFC2DF751C609C");
		unknown_az = MessageText.getString("PeerSocket.unknown_az_style", new String[]{"X1", "0.0.6.4"});
		assertDecode(unknown_az, "2D5831303036342D12FB8A5B954153A114267F1F");
		unknown_az = MessageText.getString("PeerSocket.unknown_az_style", new String[]{"bF", "2q00"}); // I made this one up.
		assertDecode(unknown_az, "2D6246327130302D9DFF296B56AFC2DF751C609C");
		System.out.println();
		
		// Unknown Shadow style clients.
		System.out.println("Testing unknown Shadow style clients...");
		String unknown_shadow;
		unknown_shadow = MessageText.getString("PeerSocket.unknown_shadow_style", new String[]{"B", "1.2"});
		assertDecode(unknown_shadow, "B12------xgTofhetSVQ");
		System.out.println();

		// TODO
		//assertDecode("KTorrent 2.2", "-KT22B1-695754334315"); // We could use the B1 information...
		//assertDecode("KTorrent 2.1.4", "-KT2140-584815613993"); // Currently shows as 2.1.
		//assertDecode("", "C8F2D9CD3A90455354426578626300362D2D2D92"); // Looks like a BitLord client - ESTBexbc?
		//assertDecode("", "303030302D2D0000005433585859684B59584C72"); // Seen in the wild, appears to be a modified version of Azureus 2.5.0.0 (that's what was in the AZMP handshake)?
		//assertDecode("", "B5546F7272656E742F3330323520202020202020");

		assertDecode( "\u00B5Torrent Mac 1.5.11", "2D554D3135313130C964BE6F15CA71EF02AF2DD7" );
		
		assertDecode( "MediaGet",     "2D4D47314372302D3234705F6436000055673362" );
		
		assertDecode( "Invalid PeerID 0.0.0.0", "-#@0000-Em6o1EmvwLtD");
		
		assertDecode( "MediaGet2 2.1", "2D4D47323111302D3234705F6436706E55673362" );
		
		assertDecode( "Ares 2.1.7.1", "-AN2171-nr17R1h19O7n" );
Обновлено: 18/01/2016 — 04:14

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *